Questions & Answers

Wie zijn de initiatiefnemers van het duurzame warmte project?
DES B.V. is opgericht in 2017 en is een samenwerking tussen VOF Prominent Grevelingen, DT van Noord tomaten en Van Duijn aubergines. DES staat voor Duurzame Energie Sirjansland B.V. en is opgericht om de energievoorziening van de deelnemende tuinbouwbedrijven te verduurzamen. Duurzaamheid is anno 2018 een belangrijk onderwerp en het doel is om de duurzaamheid van het productieproces bij de tuinbouwbedrijven in de toekomst verder te optimaliseren.

Wat is een houtstookinstallatie precies?
Een houtstookinstallatie zet houtige biomassa via verbranding optimaal om in duurzame warmte aan de hand van strenge eisen. De warmte wordt gebruikt voor het verwarmen van de kassen. De groene CO2 wordt aan de rookgassen onttrokken en in de kassen gebracht om daar het fotosynthese-proces van de groentegewassen te optimaliseren.

Hoe gaat de installatie eruit zien, wat zijn de afmetingen?
De installatie bestaat uit een stookruimte, opslagloods voor biomassa, een warmtebuffer en CO2-opslag.

De ketelinstallatie zal worden opgesteld in het stookruimte en heeft twee schoorstenen. De CO2-opslag ziet eruit als twee halve bollen en de warmtebuffer ziet eruit als een silo. Het gebouw zal ongeveer 13 meter hoog worden, de schoorstenen 18 meter, de CO2-opslag 16 meter en de warmtebuffer ongeveer 12 meter.

Wat gaat er in de omgeving gebeuren als de installatie draait? Zorgt de komst van de installatie voor overlast in de omgeving?
De installatie maakt gebruik van biomassa om de warmte en groene CO2 te produceren. De biomassa wordt met vrachtwagens aangevoerd. Het zal in totaal gaan om ongeveer drie tot vier aanlevermomenten per dag.

Heeft dit project invloed op het milieu?
De initiatiefnemers van DES B.V. hebben als doel om stappen te zetten in de verduurzaming van hun productieprocessen. Met de komst van deze installatie krijgen de betrokken bedrijven de mogelijkheid gebruik te maken van groene CO2 en duurzame warmte. Hier wordt meer dan 6,5 miljoen m3 aardgas mee bespaard per jaar. Door deze besparing wordt tevens 12 miljoen kilogram fossiele CO2 minder uitgestoten. De CO2 die vrijkomt bij de verbranding van biomassa wordt niet gezien als fossiele CO2 maar als kort cyclische of kringloop CO2. Deze CO2 is de afgelopen decennia door planten en bomen opgenomen en vastgelegd in de biomassa. Hierdoor heeft deze CO2 een milieuvriendelijke en duurzame status en draagt bij aan het bereiken van de milieudoelstellingen van de overheid. Hierdoor kan gebruik gemaakt worden van dezelfde subsidieregelingen als bij toepassing van windmolens en zonnepanelen.

Is de komst van de houtstookinstallatie al definitief?
Ja, de afgelopen periode zijn de laatste onzekerheden ingevuld. Inmiddels is sprake van een definitieve ‘go’. De initiatiefnemers zijn verheugd om halverwege 2018 te kunnen starten met de bouw van dit duurzame warmte project.

Wat is de planning voor de oplevering?
Alle betonvloeren worden gestort voor de bouwvak. Het doel is dat de installatie rond de jaarwisseling van 2018/2019 warmte en CO2 kan leveren.

Hebben de initiatiefnemers meer plannen?
Nee, op dit moment geen concrete andere plannen. Zij volgen wel andere duurzame initiatieven in de omgeving die mogelijk in de toekomst interessant zijn. Wellicht zijn ondiepe geothermie of zonne-energie andere duurzame opties om toe te passen.

Heeft de toepassing invloed op de teelt?
Nee, de installatie heeft geen concrete invloed op het verloop van de teelt. De installatie lever heet water wat op de normale manier gebruikt kan worden voor de verwarming van de kassen. De geleverde groene CO2 zal ook op dezelfde manier worden ingezet in de teelt.

Is dit een gesubsidieerd project vanuit de overheid?
Vanuit de overheid worden duurzame projecten gestimuleerd, de overheid is daarom zeker positief over dit project. De subsidiering bestaat uit twee delen. Het eerste deel van de subsidie is afhankelijk van de hoeveelheid geproduceerde warmte en komt in de komende 12 jaar vrij. Het tweede deel is een Demonstratie subsidie voor het CO2 gedeelte van de installatie.

Zijn de lokale overheden betrokken bij het project?
Ja, de gemeente Schouwen-Duiveland is betrokken bij de ontwikkeling van dit project. DES B.V. beschouwt het als haar verantwoordelijkheid om bij de totstandkoming van dit project constructief met de gemeente samen te werken. Dit geldt zowel voor de bouwfase als voor de fase waarin het project in bedrijf is. In deze fase wordt met de Gemeente samengewerkt om zodoende de lokale houtstromen in te zetten voor het project.

Wat levert de installatie op?
De installatie is voor de initiatiefnemers een manier om hun productie te verduurzamen. Dit is vanuit maatschappelijk oogpunt gezien erg actueel en noodzakelijk. Het gebruik van de installatie realiseert een rendabele warmtebron. Het opwekkingvermogen van de installatie zal ruim 8 MW aan warmte zijn. Daarnaast levert de installatie groene CO2 t.b.v. het groeiproces van de gewassen in de kas.

Wat is de samenstelling van de rookgassen die uit de schoorsteen komen?
De samenstelling van de rookgassen voldoet uiteraard aan alle wettelijke eisen welke gelden voor dergelijke installaties. De belangrijke parameters zijn CO (koolmonoxide), NOx, stofdeeltjes en SOx.

In de tabel is per parameter te zien wat de maximale hoeveelheid mg van deze parameters per m3 rookgas mag zijn. berekend bij een O2 gehalte van 6 vol.% en droge rookgassen. 

Parameter Waarde
CO  200 mg/Nm³
NOX – berekend als NO2

max 0,5% N gehalte in de brandstof

 145 mg/Nm³
Stofdeeltjes  5 mg/Nm³
SOX – berekend als SO2  200 mg/Nm³

Maakt de installatie veel geluid?
De verschillende onderdelen hebben een geluidsdrukniveau van max. 85 dB(A) op 1 meter afstand in het open veld. Dit geluidsniveau voldoet aan de wettelijke eisen en hierdoor zal de omgeving geen hinder ondervinden van de installatie. .

Wat is de biomassa die als brandstof gebruikt wordt in de installatie?
De meeste biomassa die verbrandt wordt is vaste houtige biomassa. Onder vaste houtachtige biomassa wordt verstaan: houtsnippers en versnipperd groen. Houtsnippers komen vrij bij snoei-, kap- en rooiwerkzaamheden in bijvoorbeeld bossen, in het landschap, in groenvoorzieningen en bij boomkwekers. Versnipperd groen wordt geproduceerd uit hout dat veelal afkomstig is van gemengd snoeihout en zijn grove houtsnippers met een vezelige structuur. Deze materialen komen vrij bij groeninzamelaars. Na het versnipperen worden de snippers gezeefd zodat verontreinigingen zoals zand en fijn organisch materiaal niet in het eindproduct komt. De verstookte biomassa is niet bruikbaar om bijvoorbeeld planken van te maken of een andere hoogwaardiger toepassing.

Waar komt de lokale biomassa vandaan?
De biomassa zal in Zuid-West Nederland gesourced worden. Nu gaat deze biomassa vooral naar Duitsland. DES hecht veel waarde aan regionale sourcing en wil zoveel mogelijk biomassa uit haar directe omgeving inzetten. De biomassa zal o.a. worden betrokken bij hoveniers, groenbedrijven, waterschap en Staatsbosbeheer.

Hoe komt de biomassa in Sirjansland aan de Noord Hogeweg?
De biomassa zal vanuit de verschillende groenlocaties worden aangevoerd naar de installatie. De aanvoer zal gebeuren door middel van vrachtwagens. Deze vrachtwagens zijn trailers van 90m3 of containervrachtwagens met daarop 2 containers van elk 40m3. Deze auto’s zijn vergelijkbaar met de auto’s waarmee in de regio ook veel landbouwgewassen worden getransporteerd.

Wat zijn de verwachte transportbewegingen, hoe vaak komen er vrachtwagens de biomassa aanleveren?
Per werkdag gaat het om gemiddeld vier vrachtwagens.

CO2, is dat gevaarlijk?
CO2, ook wel kooldioxide genoemd is van nature in de buitenlucht aanwezig. CO2 is noodzakelijke voor de fotosynthese (duur woord voor “groeiproces”) van planten waardoor ze kunnen groeien. Tijdens fotosynthese wordt CO2 en water omgezet in suikers en zuurstof.

CO2 kan in geconcentreerde vorm gevaarlijk zijn. Echter het risico op contact met geconcentreerde CO2 is klein omdat buiten de opslag de CO2 snel vervliegt en mengt met de buitenlucht. Via een leidingstelsel wordt de geconcentreerde CO2 in de kassen ingebracht waar het vermengt met de kaslucht. De CO2 concentraties in de kas wordt gemeten en geregeld voor een optimaal niveau voor de plant. Deze optimale concentraties zijn voor de mens volkomen ongevaarlijk.

De CO2-opslag van DES is uiteraard gescheiden van de atmosfeer. Alleen in het zeer bijzondere geval dat een opslag een lek zou vertonen, komt CO2 vrij binnen het terrein van DES.

Wie zijn de betrokken leveranciers?

  • Comgoed is gevestigd in Dirksland op Goeree-Overflakkee en is opgericht in 2001. Comgoed is gespecialiseerd in de levering van compost, biomassa en grond- & reststoffen. Met deze drie activiteiten worden meer dan 5.000 klanten bediend in sectoren als de akkerbouw, glastuinbouw, boomkwekerij, veeteelt en energiesector, maar ook consumenten
  • VYNCKE ontwerpt en bouwt groene en schone energiecentrales die biomassa en Solid Recovered Fuel (SRF) verbranden om thermische energie te produceren van 1 – 100 MWth en elektrisch vermogen van 0,5 – 15 MWe. De energie komt afzonderlijk of in een combinatie van stoom, heet water, thermische olie en heet gas met of zonder elektriciteitsopwekking. VYNCKE is een wereldwijd familiebedrijf met zijn ‘roots’ in Vlaanderen en meer dan 4.000 referenties wereldwijd.
  • Frames levert sinds 1984 oplossingen in de internationale energie industrie. Samen ontwerpen, bouwen en leveren we duurzame energie en water oplossingen, separatie technologieën, olie en gas proces equipment en veiligheidssystemen. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Nederland en we hebben 7 internationale kantoren. Onze collega’s werken direct, 1-op-1, samen met elke klant voor de beste resultaten.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met het contactpersoon van DES: Pleun van Duijn / 06 270 260 89

Contact

Noord Hogeweg 1A 
4308 NW Sirjansland

info@des-bv.nl
Hier zijn wij gevestigd

Locatie

Over ons
Duurzame Energie Sirjansland B.V., DES B.V. is in 2017 opgericht door de drie tuinbouw- bedrijven VOF Prominent Grevelingen, DT van Noord tomaten en Van Duijn aubergines.
DES B.V. is opgericht om de energievoorziening van de deelnemende tuinbouwbedrijven te verduurzamen. Het doel is om de duurzaamheid van de tuinbouwbedrijven in de toekomst waar mogelijk uit te bouwen.