Questions & Answers

Wie zijn de initiatiefnemers van het duurzame warmte project?

DES B.V. is opgericht in 2017 en is een samenwerking tussen VOF Prominent Grevelingen, DT van Noord tomaten en Van Duijn aubergines. DES staat voor Duurzame Energie Sirjansland B.V. en is opgericht om de energievoorziening van de deelnemende tuinbouwbedrijven te verduurzamen. Duurzaamheid is tegenwoordig een belangrijk onderwerp en het doel is om de duurzaamheid van het productieproces bij de tuinbouwbedrijven steeds verder te optimaliseren.

Wat doet de installatie van DES?

Bij DES wordt houtige biomassa via verbranding optimaal omgezet in duurzame warmte aan de hand van strenge eisen. De warmte wordt gebruikt voor het verwarmen van de kassen. De groene CO2 wordt aan de rookgassen onttrokken en in de kassen gebracht om daar het fotosynthese-proces van de groentegewassen te optimaliseren.

Hoe ziet de installatie eruit?

De installatie bestaat uit een stookruimte, opslagloods voor biomassa, een warmtebuffer en CO2-opslag. De installatie maakt gebruik van biomassa om de warmte en groene CO2 te produceren. De biomassa wordt met vrachtwagens aangevoerd. Het gaat in totaal om zo’n  drie tot vier aanlever momenten per dag.

Heeft dit project invloed op het milieu?

De initiatiefnemers van DES B.V. hebben als doel om hun productieproces te verduurzamen . Door de installatie bij DES hebben  de betrokken bedrijven de mogelijkheid om gebruik te maken van groene CO2 en duurzame warmte. Hiermee wordt jaarlijks meer dan 6,5 miljoen m3 aardgas  bespaard. Door deze besparing wordt tevens 12 miljoen kilogram fossiele CO2 minder uitgestoten. 

Wat is groene CO2?

De CO2 die vrijkomt bij de verbranding van biomassa wordt niet gezien als fossiele CO2 maar als kort cyclische of kringloop CO2. Deze CO2 is de afgelopen decennia door planten en bomen opgenomen en vastgelegd in de biomassa. Hierdoor heeft deze CO2 een milieuvriendelijke en duurzame status en draagt bij aan het bereiken van de milieudoelstellingen van de overheid. 

Hebben de initiatiefnemers meer plannen?

Nee, op dit moment zijn er geen concrete andere plannen. Wel worden  duurzame initiatieven in de omgeving gevolgd. Hierbij kan gedacht worden aan ondiepe geothermie, in combinatie met een warmtepomp, zonne-energie.  

Heeft de toepassing invloed op de teelt?

Nee, de installatie heeft geen concrete invloed op het verloop van de teelt. De installatie lever heet water wat op de normale manier gebruikt kan worden voor de verwarming van de kassen. De geleverde groene CO2 zal ook op dezelfde manier worden ingezet in de teelt.

Is dit een gesubsidieerd project vanuit de overheid?

Vanuit de overheid worden duurzame projecten gestimuleerd. De overheid is daarom zeker positief over dit project. De subsidiering bestaat uit twee delen. Het eerste deel van de subsidie is afhankelijk van de hoeveelheid geproduceerde warmte en komt in de komende 12 jaar vrij. Het tweede deel betreft een Demonstratie subsidie voor het CO2-afvanggedeelte van de installatie.

Zijn de lokale overheden betrokken bij het project?

Ja, de gemeente Schouwen-Duiveland is betrokken geweest bij de ontwikkeling van dit project. DES B.V. beschouwt het als haar verantwoordelijkheid om bij de totstandkoming van dit project constructief met de gemeente samen te werken. Vandaag en morgen wordt met de Gemeente samengewerkt om de lokale houtstromen in te zetten als brandstof.

Wat levert de installatie op?

De installatie is voor de initiatiefnemers een manier om hun productie te verduurzamen. Dit is vanuit maatschappelijk oogpunt gezien erg actueel en noodzakelijk. Het opwekkingvermogen van de installatie is ruim 8 MW . Daarnaast levert de installatie groene CO2 t.b.v. het groeiproces van de gewassen in de kas.

Wat is de samenstelling van de rookgassen die uit de schoorsteen komen?

De samenstelling van deze rookgassen voldoet uiteraard aan alle wettelijke eisen welke gelden voor dergelijke installaties. De belangrijke parameters zijn CO (koolmonoxide), NOx, stofdeeltjes en SOx.In de tabel is per parameter te zien wat de maximale hoeveelheid mg van deze parameters per m3 rookgas is. berekend bij een O2 gehalte van 6 vol.% en droge rookgassen.

CO maximaal 200 mg/Nm³

NOX – berekend als NO2 Maximaal 120 mg/Nm³

Stofdeeltjes Maximaal 5 mg/Nm³

SOX – berekend als SO2 maximaal 200 mg/Nm³

Maakt de installatie veel geluid?

De verschillende onderdelen hebben een geluidsdrukniveau van max. 85 dB(A) op 1 meter afstand in het open veld. Dit geluidsniveau voldoet aan de wettelijke eisen en hierdoor heeft de omgeving geen hinder van de installatie.

Wat is de biomassa die als brandstof gebruikt wordt in de installatie?

De meeste biomassa die verbrandt wordt is vaste houtige biomassa. Onder vaste houtachtige biomassa wordt verstaan: houtsnippers en versnipperd groen. Houtsnippers komen vrij bij snoei-, kap- en rooiwerkzaamheden in bijvoorbeeld bossen, in het landschap, in groenvoorzieningen en bij boomkwekers. Versnipperd groen wordt geproduceerd uit hout dat veelal afkomstig is van gemengd snoeihout en zijn grove houtsnippers met een vezelige structuur. Deze materialen komen vrij bij groeninzamelaars. Na het versnipperen worden de snippers gezeefd zodat verontreinigingen zoals zand en fijn organisch materiaal niet in het eindproduct komt. De verstookte biomassa is niet bruikbaar om bijvoorbeeld planken van te maken of een andere hoogwaardiger toepassing. Doordat elke boom jaarlijk 6% in omvang groeit komt er ook jaarlijks een significante hoeveelheid biomassa beschikbaar.

Waar komt de lokale biomassa vandaan?

De biomassa voor DES wordt in Zuid-West Nederland gesourced . DES hecht veel waarde aan regionale sourcing en wil zoveel mogelijk biomassa uit haar directe omgeving inzetten. De biomassa wordt o.a.  betrokken bij hoveniers, groenbedrijven, waterschap en Staatsbosbeheer.

Hoe komt de biomassa in Sirjansland aan de Noord Hogeweg?

De biomassa zal vanuit de verschillende groenlocaties worden aangevoerd naar de installatie. De aanvoer zal gebeuren door middel van vrachtwagens. Deze vrachtwagens zijn trailers van 90m3 of containervrachtwagens met daarop 2 containers van elk 40m3. Deze auto’s zijn vergelijkbaar met de auto’s waarmee in de regio ook veel landbouwgewassen worden getransporteerd.

Hoe gaat de CO2 levering naar de klanten?

Na de afvang wordt de geconcentreerde CO2 bij DES opgeslagen in de grote opslagbalonnen. Vanuit de ballonnen wordt het via een leiding stelsel naar behoefte van de afnemers naar de kassen getransporteerd en ingebracht. In de kas vermengt de CO2 zicht met de kaslucht. Het CO2 gehalte in de kas wordt gemeten en geregeld voor een optimaal niveau voor de plant. Deze optimale concentraties zijn voor de mens volkomen ongevaarlijk. De CO2-opslag van DES is uiteraard gescheiden van de atmosfeer. Alleen in het zeer bijzondere geval dat een opslag een lek zou vertonen, komt CO2 vrij binnen het terrein van DES.

Hoe wordt de centrale aangestuurd?

De centrale draait volledig geautomatiseerd, hierdoor is het niet noodzakelijk dat er  24/7 medewerkers aanwezig zijn. DES wordt onderhouden en aangestuurd door ervaren operators. De operators zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de volledige installatie en de levering van warmte en CO2 aan hun klanten.

Wie zijn de betrokken leveranciers?

Comgoed is gevestigd in Dirksland op Goeree-Overflakkee en is opgericht in 2001. Comgoed is gespecialiseerd in de levering van compost, biomassa en grond- & reststoffen. Met deze drie activiteiten worden meer dan 5.000 klanten bediend in sectoren als de akkerbouw, glastuinbouw, boomkwekerij, veeteelt en energiesector, maar ook consumenten

VYNCKE ontwerpt en bouwt groene en schone energiecentrales die biomassa en Solid Recovered Fuel (SRF) verbranden om thermische energie te produceren van 1 – 100 MWth en elektrisch vermogen van 0,5 – 15 MWe. De energie komt afzonderlijk of in een combinatie van stoom, heet water, thermische olie en heet gas met of zonder elektriciteitsopwekking. VYNCKE is een wereldwijd familiebedrijf met zijn ‘roots’ in Vlaanderen en meer dan 4.000 referenties wereldwijd.

Frames levert sinds 1984 oplossingen in de internationale energie industrie. Samen ontwerpen, bouwen en leveren we duurzame energie en water oplossingen, separatie technologieën, olie en gas proces equipment en veiligheidssystemen. Frames is leverancier van de CCU (Carbon Capture and utilization), dit is de CO2 afvanginstallatie.

Contact
Noord Hogeweg 1A 
4308 NW Sirjansland
info@des-bv.nl
Hier zijn wij gevestigd

Locatie

Over ons
Duurzame Energie Sirjansland B.V., DES B.V. is in 2017 opgericht door de drie tuinbouw- bedrijven VOF Prominent Grevelingen, DT van Noord tomaten en Van Duijn aubergines.
DES B.V. is opgericht om de energievoorziening van de deelnemende tuinbouwbedrijven te verduurzamen. Het doel is om de duurzaamheid van de tuinbouwbedrijven in de toekomst waar mogelijk uit te bouwen.